Header_1718_01.jpg Header_1718_05.jpg Header_1718_07.jpg Header_1718_10.jpg Header_1718_08.jpg Header_1718_06.jpg Header_1718_04.jpg Header_1718_00jpg.jpg Header_1718_02.jpg Header_1718_03.jpg Header_1718_11.jpg Header_1718_13.jpg Header_1718_09.jpg

Contributie seizoen 2018-2019

Senioren / Veteranen  basiscontributie  €         443,00
Teamcontributie senioren/veteranen per team  €     4.500,00
Teamcontributie senioren/veteranen per lid  €         150,00
Jonge senioren (18-27 jaar)  €         195,00
Trimlid  €         222,00
Jeugd A t/m D  (10-17 jaar)   €         443,00
E-jeugd (8-9 jaar)  €         399,00
F-jeugd (7 jaar)  €         266,00
Kabouters/Benjamini's (5-6 jaar)  €         155,00
Toeslag A1, B1, C1, D1  €         133,00
Toeslag C2, D2  €           89,00
Entreegeld (eenmalig)    Jeugd (vanaf E-jeugd)  €         275,00
Familielidmaatschap (vanaf 4 leden/korting per lid)   

Loyaliteitspremie (per kind)
Loyaliteitspremie (maximaal per adres)
€          -43,00

€             50,00
€           100,00
Zaalhockey A t/m D jeugd  €         130,00
Zaalhockey E jeugd  €         117,00
Zaalhockey Toeslag A1, B1, C1, D1  €           60,00
Zaalhockey Senioren met training  €           95,00
Zaalhockey Senioren zonder training  €           40,00
Niet spelend lid  €         177,00
Donateur  €         100,00

Contributienota

De contributienota wordt verzonden op 14 augustus 2018.


Automatische Incasso Overeenkomst

Het bestuur heeft in 2011 de verplichting voor alle leden ingesteld om een incassomachtiging voor contributie te verstrekken. Conform Huishoudelijk Reglement wordt indien géén incasso machtiging is afgegeven € 50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

De automatische incasso van de contributie voor 2018-2019 zal plaatsvinden op of rond 24 augustus 2018. De ledenadministratie: [email protected] stuurt u op verzoek een machtigingsformulier voor automatische incasso toe). De automatische incasso ontslaat het lid niet van de plicht om zorg te dragen voor voldoende saldo en te controleren of de contributie daadwerkelijk wordt afgeschreven. Indien de betaling gestorneerd wordt, wordt verwacht dat het lid zo spoedig mogelijk zorg draagt voor betaling.

Betaling nota's

Voor leden die hun contributie zelf overmaken dient de betaling uiterlijk op 25 augustus 2018 bijgeschreven te zijn op rekening 52ABNA0409610739 t.n.v. LMHC te Laren (onder vermelding van lid- en notanummer).

Overige bepalingen

Voor toeslagen eerstelijns/opleidingsteams en zaalhockey worden later in het verenigingsjaar aparte nota’s verstuurd. In bijzondere gevallen wordt betaling in drie termijnen toegestaan. Hiertoe dient een verzoek aan de penningmeester gericht te worden via de ledenadministratie: [email protected]


Te late betaling

Bij leden voor wie de automatische incasso is geweigerd of gestorneerd wordt een aanmaning verzonden en een nieuwe incassopoging ondernomen op 7 september 2018. Mocht deze incassopoging weer niet slagen dan ontvangt het lid een tweede aanmaning, vermeerderd met € 10 administratiekosten waarbij het lid verzocht wordt zelf voor betaling binnen één week zorg te dragen. Als het lid weer in gebreke blijft wordt een derde aanmaning verstuurd vermeerderd met € 50 administratiekosten.

Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven en die niet tijdig hebben betaald ontvangen een aanmaning om alsnog aan hun verplichtingen te voldoen vóór 15 september 2018. Als ook dan geen betaling is ontvangen volgt een tweede aanmaning vermeerderd met € 10 administratiekosten. Als het lid weer in gebreke blijft wordt een derde aanmaning verstuurd vermeerderd met € 50 administratiekosten.

Leden die na 1 november van enig verenigingsjaar nog niet aan hun contributie-verplichting hebben voldaan, kunnen met onmiddellijke ingang geschorst worden door het bestuur. De betreffende leden zijn pas weer speelgerechtigd wanneer zij hun contributie-verplichting, inclusief de administratiekosten, hebben voldaan. Voor leden die tijdig een betalingsregeling met de penningmeester hebben afgesproken geldt deze datum niet en vervallen de administratiekosten.

 
Sponsors
H1 - hdm
zondag 28-4 thuis om 14:45 info
D1 - SCHC
zondag 28-4 uit om 12:45 info
Agenda
19-4 Geen jeugdtraining ivm Meivakanti...
23-4 Training JC2
23-4 Algemene Ledenvergadering Larense...
24-4 Training JC2
25-4 Training JC2


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Lucas Kleingeld
Fenne Poel